ترجمه

محمد رضوی دینانی
مترجم رسمی زبانهای آلمانی، فارسی و عربی

دفتر ترجمه ما کانون سال 1997 پایه گذاری شد و ترجمه های رسمی و غیر رسمی از زبانهای آلمانی، فارسی و عربی و برعکس انجام میدهد.

دفتر ما نیز از انگلیسی به فارسی و عربی و برعکس ترجمه غیر رسمی انجام میدهد.

ترجمه های رسمی مانند:
– برگه های و مدارک هویت (مانند: شناسنامه، گواهی تولد، گواهی تجرد، ازدواج)
– گواهی های اداری و مدارک رسمی
– گواهی های تحصیلی و کارنامه های دبیرستانی، دبیرستانی و دانشگاهی
– مدارک شرکتها و بازرگانی (مانند: ثبت شرکتها، اساسنامه، وکالتنامه ها)
– قراردادها
– تصمیمات دادگاهی، قرارها و احکام (دادنامه ها)، دادخواست، طلاق

ترجمه های غیر رسمی یا معمولی:
– نوشته ها و متون حقوقی، اقتصادی، پزشکی و مکاتبات